Modernizacija kurikuluma postojećeg predmeta informatika kroz uvođenje novog modula „Osnove programiranja uz mobilne aplikacije“ te izrada ishoda učenja za predmet informatika

U sklopu aktivnosti 4.2. radna skupina za predmeta informatika održala je 6 sastanaka sa stručnjacima za kurikulum, ishode učenja i mobilne aplikacije. Stručnjaci su nastavnicima pomogli kod pripreme kurikuluma i odgojno – obrazovnih ishoda učenja.

Kurikulum iz informatike je sljedećeg sadržaja:

  1. Opis predmeta
  2. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja predmeta
  3. Obrazovne cjeline kroz koje će se ostvarivati odgojno-obrazovni ciljevi
  4. Organizacija učenja i poučavanja te iskustva učenja
  5. Uloga nastavnika
  6. Mjesto, vrijeme učenja i meterijalni resursi za učenje
  7. Vrednovanje i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih ishoda u predmetu Informatika u sklopu fakultativne nastave
  8. Obrazovni sadržaji i ishodi učenja