Izrada nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz novog fakultativnog programa te priprema materijala za diseminaciju novog kurikuluma iz astronomije

U sklopu aktivnosti 3.3. radna skupina za predmet astronomija održala je 6 sastanaka sa stručnjacima za kurikulum, ishode učenja i stručnjakom iz astronomije. Stručnjaci su nastavnicima pomogli kod pripreme nastavnih materijala: priručnika za nastavnike, ispita  i skripte – priručnika za učenike.

Radna skupina uz pomoć vanjskih stručnjaka pripremila je nastavni materijal za nastavnike koji obrađuje sve teme koje su obuhvaćene kurikulumom, uz naputke i dodatne sadržaje nastavnicima. Nastavni materijal spojen je u jednu cjelinu, kurikul i priručnik za nastavnike. Radna skupina pripremila je ispitna pitanja za učenike, kojim će se provjeriti usvojeni sadržaj.

Skripta za učenike i nastavnike pripremljena je u formi priručnika za učenike te obrađuje teme koje prate kurikul. Sve teme su vrlo pažljivo i detaljno pripremljene a sam priručnik obogaćen slikama i crtežima, koji vizualiziraju sadržaj i pomažu učenicima svladavanje gradiva a nastavnicima predavati pripremljene teme.

Sav pripremljeni materijal je prošao lekturu, korekturu, dizajn i tisak u boji.

Nastavni materijal je dostupan i na CD ROM-u te u oblike e-knjige te postavljen na web stranice škola kako bi bio dostupan što većem broju korisnika.

Također pripremljene su po dvije recenzije o napisanom kurikulumu i priručnicima koji ga prate. Recenzenti gđa Anica Hrlec i gđa Olivera Pionić navode da  „(…)Kurikul fakultativne nastave astronomije svojom stručnom i didaktičko-metodičkom vrijednošću ističe važnost i potrebu uvođenja predmeta astronomije u nastavne programe srednjih škola te pridonosi kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa. (…)

Recenzentice su obradile sve nastavne materijale te su zaključile da je:  (…) priručnik za nastavnike je vrijedna pomoć nastavniku praktičaru u izvođenju nastave astronomije jer je detaljan, pregledan i jednostavan, a istovremeno nastavniku daje dovoljno prostora da od navedenog odabere ono što najviše odgovara potrebama učenika. Sadržaji i metode potiču kod učenika razvijanje prirodoslovnih kompetencija i odlika znanstvenog mišljenja te želju za trajnim usavršavanjem i stjecanjem novih znanja.“ Priručnik za učenike usmjerava učenike u područja prirodoslovnih znanosti, obogaćen je slikama i crtežima koji olakšavaju svladavanje gradiva.

S obzirom da se radi o potpuno novom fakultativnom predmetu koji da sada škole nisu imale, pripremljena je brošura namijenjena budućim korisnicima programa.