Izrada nastavnog materijala i ispita za provjeru usvojenosti ishoda učenja iz fakultativnog programa biologija

U sklopu aktivnosti 2.3. radna skupina za predmet biologija održala je 6 sastanaka sa stručnjacima za kurikulum, ishode učenja i stručnjakom biologom. Stručnjaci su nastavnicima pomogli kod pripreme nastavnih materijala: priručnika za nastavnike, ispita  i skripte – priručnika za učenike.

Radna skupina uz pomoć vanjskih stručnjaka pripremila je nastavni materijal za nastavnike koji obrađuje sve teme koje su obuhvaćene kurikulumom, uz naputke i dodatne sadržaje nastavnicima. Nastavni materijal spaja kurikul i priručnik za nastavnike. Radna skupina pripremila je i ispit za provjeru usvojenosti ishoda učenja.

Skripta za učenike i nastavnike pripremljena je u formi priručnika za učenike te obrađuje teme koje prate kurikul. Sve teme su vrlo pažljivo i detaljno pripremljene a sam priručnik obogaćen slikama i crtežima, koji vizualiziraju sadržaj i pomažu učenicima svladavanje gradiva.

Sav pripremljeni materijal je prošao lekturu, korekturu, dizajn i tisak u boji.

Nastavni materijal je dostupan i na CD ROM-u te u oblike e-knjige te postavljen na web stranice škole kako bi bio dostupan što većem broju korisnika.

Također pripremljene su po dvije recenzije o napisanom kurikulumu i priručnicima koji ga prate. Recenzenti gđa Ivana Babić i gđa Petra Korać obradile su sve dokumente koje je pripremila radna skupina s vanjskim stručnjacima. Kurikul je pozitivno ocijenjen, međutim  (…) predloženi fakultativni nastavni predmet zahtijevat će veći angažman nastavnika jer uključuje i terenski rad, ali iz priloženog operativni plan je dobro osmišljen i isplaniran. Nastava će zainteresiranim učenicima za prirodoslovlje omogućiti stjecanje znanja i vještina koja će im uvelike koristiti i biti će primjenjiva u njihovom daljnjem školovanju, kao i u svakodnevnom životu.“ Priručnici za nastavnike i učenike su vrlo detaljno pripremljeni, upotpunjeni slikama i crtežima te radnim listićima. Fakultativna nastava iz biologije „ (…) omogućava razvoj učeničkih kompetencija i produbljuje znanja te omogućava stjecanje vrijednosti i vještina primjenijvih u svakodnevnom životu kroz istraživačko i iskustveno učenje, pomaže stvoriti društvo temeljeno na znanju i zaključivanju, potiče društvenu svjesnost i pridonosi daljnjem usmjeravanju učenika u području prirodoslovlja.“